cs

Národy pro mír na Ukrajině

Slavnostní shromáždění Národy pro mír se konalo v Praze, 21. - 23. dubna 2022

Další krásné fotografie z 21. a 22.4. najdete zde.
Fotografie z 23.4. na náměstí Míru zde.


Jako křesťané věříme v Boha, stvořitele nebe i země a stvořitele každého člověka.
Věříme v Boha, který dává povstat národům, a v současné kritické situaci v Evropě máme jedinečnou zodpovědnost: přinést válku na Ukrajině, která ohrožuje nejen Evropu, ale i celý svět, v pokoře před Boha v duchu biblického textu z Jóele 1:14: "Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte starší, všechny obyvatele země, do domu Hospodina, svého Boha, a úpějte k Hospodinu."

Jako křesťané sdružení v Mezinárodní alianci pro mír a bezpečí jsme proto svolali třídenní slavnostní shromáždění s názvem Národy pro mír, abychom jako Boží lid přinesli současnou tíživou situaci Bohu a společně se modlili za mír pro Ukrajinu a Rusko.
Osobně se k nám připojili zástupci z Egypta, Německa, Polska, Ruska, Slovenska, Ukrajiny, USA a zástupci Čech, Moravy, Romů a Slezska. Přes Zoom se setkání zúčastnili zástupci z Albánie, Běloruska, Izraele, Malty, Německa, Norska, Velké Británie, Ukrajiny a USA. V nočních hodinách se společně k modlitbám online sešli zástupci z Austrálie, Česka, Číny, Honkongu, Kanady, Malty, Německa, Ruska, Slovenska a USA.

Za místo shromáždění jsme symbolicky vybrali Prahu, bývalé hlavní město Československa. Česká a Slovenská republika bývaly jedním státem. Poté se však bez krveprolití, násilí a války rozdělily na dvě politicky nezávislé země a nadále žijí v míru jako sousedé. Ba co víc, dodnes spolupracují ve většině oblastí života společnosti oboustranně výhodným způsobem. Ve čtvrtek a v pátek se shromáždění konalo v mezinárodním duchovním centru Pražská křižovatka, založeném prvním československým prezidentem Václavem Havlem s manželkou Dagmar. V sobotu jsme se sešli na náměstí Míru.

První den shromáždění jsme předstoupili před našeho nebeského Otce bez jakékoliv agendy či plánů. Uctívali jsme ho písněmi, modlitbami i tichem, tancem i malovanými obrazy a vzájemným společenstvím, v rámci kterého naši vzácní sourozenci z Ukrajiny sdíleli svá srdce a to, jak současnou distuaci prožívají.

Vnímali jsme, že kořenem současné situace v národech je jejich spolupráce s duchem sirotka, proto jsme další den shromáždění jednali právě s touto oblastí. Nejdříve každý individuálně sám za sebe předložil Pánu Bohu oblasti, v nichž jsme dali prostor duchu sirotka či duchu otroctví a v nichž jsme nechodili v duchu synovství, tedy kde jsme nežili ve vztahu k Bohu jako synové, kteří svým životem odráží láskyplného nebeského Otce. Po individuálním vyznání jsme totéž udělali společně za Boží dům a nakonec i za naše národy. Po tomto pročištění našich životů a srdcí jsme společně volali k Bohu za ukončení války a nastolení míru, který by přinesl bezpečí nejen pro Ukrajinu, ale i pro všechny ostatní národy. Modlili jsme se, aby Ukrajina a Rusko naplnily své Bohem dané poslání a povolání.

Jako křesťané máme zodpovědnost duchovně zápasit za národy, uvědomujeme si však, že moc k nastolení míru je v rukou "v moci postavených", tedy politických vedoucích. Na sobotní část setkání, která probíhala v Praze na náměstí Míru, jsme přizvali právě je, abychom spolu s nimi vyjádřili víru, že mír je možný a že národy se mohou rozvíjet v bezpečí. Přes Zoom se k slavnostnímu shromáždění připojil slovenský premiér Eduard Heger, několik dalších členů slovenského parlamentu i jeden bývalý člen slovenského a evropského parlamentu. Někteří z nich se zúčastnili osobně.

Náměstí Míru jsme viděli jako vhodné místo pro takové setkání vzhledem k jeho názvu i k názvu ulic, které z něj vycházejí a jsou pojmenované podle různých národů. Společně jsme z tohoto náměstí, srdce Evropy, promlouvali biblická slova pokoje a žehnání směrem ke všem národům.

Děkujeme všem účastníkům, kteří se připojili k slavnostnímu shromáždění pro Ukrajinu a Rusko osobně nebo online. Děkujeme všem duchovním i politickým zástupcům zúčastněných národů. Děkujeme všem spolupracovníkům, dobrovolníkům i sponzorům. Moc děkujeme i za zázemí, které nám poskytla farnost kostela sv. Ludmily a městské části Praha 2.

Záznam z živého přenosu shromáždění můžete shlédnout na Youtube:

čtvrtek 21. 4. 2022
pátek 22. 4. 2022
sobota 23. 4. 2022

Pokud chcete být informováni o dalších akcích Mezinárodní aliance pro mír a bezpečí,
zapište se zde.


Původní pozvánka na akci:
Několik posledních týdů jsou oči nás všech upřené na Ukrajinu. Stojíme na křižovatce dějin a Bůh hledá pomyslné dveřní panty - lidi, na nichž může běh dějin otočit směrem, kterým On chce.

Není to nic nového.

Běh dějin se již mnohokrát změnil skrze ty, kteří se pokořili a hledali Boha, aby zabránili katastrofám a přinesli uzdravení a proměnu. Dnes je to na nás. Naléhavě na nás leží odpovědnost spojit se Božím srdcem, slyšet jeho hlas a připojit se k němu v duchovní bitvě, která probíhá mezi národy a mezi světovými lídry.

V odpovědi na vážná varování, která Bůh skrze sny dával členům naší mezinárodní komunityt uspořádala Mezinárodní aliance pro mír a bezpečí na začátku března 2022 videokonferenci nazvanou Vlak míru a pokoje - Mezinárodní den modliteb za Ukrajinu a Rusko. Přes 60 zástupců různých národů ze všech částí světa se sešlo ke společným modlitbám a přímluvám za současnou válečnou situaci. Těmito modlitbami jsme společně rozjeli pomyslný vlak. Mnoho národů se propojilo v jednotě jako vagony vlaku, a modlilo se za mít a BOží vládu na Ukrajině a v Rusku.

Chceme tento vlak udržet v pohybu skrze naše další modlitby, přímluvy, uctívání a konkrétní kroky vedené Duchem svatým. Voláme proto národy, abychom se společně postavili před Boha na třídenním shromáždění Božího lidu za Ukrajinu a Rusko nazvaném Národy pro mír. Shromáždění se bude konat v Praze od západu slunce 21. dubna do západu slunce 23. dubna 2022.

Rezonuje s tím Vaše srdce?

Jste připraveni povstat a přijmout výsadu a odpovědnost podílet se v partnerství s Bohem za utváření dějin? Postavíte se společně se svými zahraničními bratry a sestrami, abychom naše národy připravili jako důstojné dědictví našeho Pána Ježíše, Knížete pokoje?

Nacházíme se v rozhodujícím období, kdy je třeba jednat v autoritě a v jednotě, nejen kvůli Ukrajině, ale kvůli všem národům. Přidejte se k našemu shromáždění Národů pro mír. Vytvořme společně živou zbraň, která má moc zvrátit současný průběh války.

Ke shromáždění Božího lidu se můžete přidat osobně v Praze nebo přes živé online vysílání.

Proč Praha?

Prorok Izajáš napsal: Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Izajáš 53:5

Na tomto místě Izajáš mluví o duchovní autoritě. Když jsme zvítězili nad těžkostmi, obtížemi nebo náročnými situacemi, dává nám to pozici autority, ze které můžeme pomáhat ostatním překonat stejné nebo podobné věci.
Ježíš má moc nad nemocí, protože nesl 39 ran bičem za každou slabost. Podobným způsobem získaly Česká republika a Slovensko pravomoc modlit se za válku na Ukrajině, protože bývaly jedním národem známým jako Československo, ale bez krveprolití, násilí a války se rozdělily na dva nezávislé národy a nadále žijí v míru jako sousedé, ba co víc, spolupracují hospodářsky a politicky oboustranně výhodným způsobem dodnes.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat Slavnostní shromáždění v Praze, České republice. Naše modlitby a přímluvy během Slavnostního shromáždění proto nebudou probíhat pouze z uzdraveného srdce Evropy, ale z rodinné kultury vzájemného respektu, spolupráce a oceňování.


Kliknutím. zde se můžete registrovat na noční stráž online
Po registraci obdržíte email s dalšími údaji.